Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālinda:āḷinda,ālindaka m. [Sk. alinda] 玄關,外椽.
パーリ語辞典 水野弘元著
ālinda:āḷinda,ālindaka m. [Sk. alinda] 玄関,外椽.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ālinda,āḷinda,ālindaka m. [Sk. alinda] 玄関,外椽
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
ālinda:原:玄關;外椽 訂正:走廊 頁碼:第53頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ālinda,【陽】 在房子門前的陽臺。(p57)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ālinda,【陽】在房子門前的陽臺(verandah)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ālinda:ālinda(pu)
အာလိႏၵ(ပု)
«ali+inda. ,ṭī.218»
[အလိ+ဣႏၵ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၁၈]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālinda:[m.] a verandah before the house door; terrace.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ālinda,(& Āḷinda) [Sk. alinda] a terrace or verandah before the house-door Vin.I,248; II,153; D.I,89; M.II,119; S.IV,290 (ḷ); A.V,65 (ḷ); J.VI,429; DA.I,252; DhA.I,26; IV,196; SnA 55 (°ka-vāsin; v. l. alindaka); Mhvs 35,3. As ālindaka at J.III,283. (Page 109)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀLINDA:[m] hành lang trước cửa nhà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ālinda:အာလိႏၵ(ပု)
[အလိ+ဣႏၵ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၁၈]
(က)အိမ္ဦး၊ ေက်ာင္းဦး၊ ဆင္ဝင္။ (ခ) အဆင့္၊ အာလိန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ālinda:အာလိႏၵ(ပ)
အိမ္ဦး။ ေက်ာင္းဦး။ အဆင့္။ ဆင္ဝင္။ အာလိန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine