Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālambati:[ā-lamb] 懸,掛,垂懸,抓住,捉住. n. ālambana,caus. ālambeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
ālambati:[ā-lamb] 懸る,さがる,つかまえる. n. ālambana,caus. ālambeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ālambati,(ā + lab + ŋ-a),靠着,抓住。 ālambi,【過】。 ālambita,【過分】。(p56)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ālambati,(ā+lab +ṁ-a),靠著,抓住。ālambi,【過】。ālambita,【過分】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ālambati:ālambati(kri)
အာလမၺတိ(ႀကိ)
«ā+labi+a+ti»
[အာ+လဗိ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālambati:[ā + lab + ṃ-a] hangs on to; takes hold of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ālambati,[ā + lamb] to hang on to or up,to take hold of,to fasten to Vin.I,28,J.I,57; VI,192; Vv 8448; ThA.34. -- ālambeti id. VvA.32. (Page 109)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ālambati:To lean upon; to take hold of
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀLAMBATI:(ā+lab+ñ+a) máng lên,cầm giữ [aor] ālambi [pp] ālambiṭa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ālambati:အာလမၺတိ(ႀကိ)
[အာ+လဗိ+အ+တိ]
(က) အာ႐ုံျပဳ၏၊ (ခ) တက္၏ (အထက္သို႔တက္၏)။ (ဂ) ဆြဲကိုင္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ālambati:အာ-လမၺတိ (အာ√လမၺ္)
တြဲရရြဲဆြဲ၏။ မွီ၏။ ေထာက္၏။ အာ႐ံုျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine