Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ākāsānañcāyatana:n. 空無辺処. -upagadeva 空無辺処天. -kammaṭṭhāna 空無辺処業処. -kiriyā 空無辺処唯作. -kusala 空無辺処善. -dhātu 空無辺所界. -saññin 空無辺処想者. -sahagata-saññā-manasikāra 空無辺処と俱行する想作意
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ākāsānañcāyatana,(ākāsa虛空+ānañca無邊+āyatana處),空無邊處。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ākāsānañcāyatana:ākāsānañcāyatana(ti)
အာကာသာနၪၥာယတန(တိ)
«ākāsānañca+āyatana»
[အာကာသာနၪၥ+အာယတန]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
ākāsānañcāyatana:'sphere of boundless space',is identical with the 1st absorption in the immaterial sphere; s. jhāna (6).
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ākāsānañcāyatana:không vô biên xứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ākāsānañcāyatana:အာကာသာနၪၥာယတန(တိ)
[အာကာသာနၪၥ+အာယတန]
(၁) အဆုံးအပိုင္းအျခားမရွိေသာ ေကာင္းကင္ပညတ္ဟူေသာ တည္ရာအာ႐ုံရွိေသာ၊ စ်ာန္၊(အာကာသနၪၥာယတနစ်ာန္)။ (န) (၂) အဆုံးအပိုင္းအျခားမရွိေသာ ေကာင္းကင္ပညတ္ ဟူေသာ(စ်ာန္၏) တည္ရာအာ႐ုံ-(စ်ာန္၏)ျဖစ္ရာအာ႐ုံ။ (၃) အာကာသာနၪၥာယတန-ဘုံ-ဘဝ၊ အာကာသာနၪၥာယတန ခႏၶာေလးပါး။ အာကာသာနၪၥာယတနႏုပဂ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ākāsānañcāyatana:အာကာသာနၪၥာယတန(န)
အဆံုးမရွိေသာ ေကာင္းကင္ပညတ္ဟူေသာ တည္ရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine