Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
āhu:āha の 3pl.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āhu,【復】 āha。(p60)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āhu,(‹ ah﹐āha的【3.復】)他們已說,人們所說。Iccāhu(‹ iti āhu; iti爲「引號」,-ti + 母音› -cc +母音(連音規則))﹐如說:。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āhu:āhu(kri)
အာဟု(ႀကိ)
«hū+ī. ahu-mha a- dīghapru»
[ဟူ+ဤ။ အဟု-မွ အ-ကို ဒီဃျပဳ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āhu:āhu(kri)
အာဟု(ႀကိ)

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āhu:[plu. of āha.] they have said.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āhu,3rd pl. of āha (q. v.). (Page 117)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āhu:see āha
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀHU:pl của āha
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āhu:အာဟု(ႀကိ)

အာဟ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āhu:အာဟု(ႀကိ)
[ဟူ+ဤ။ အဟု-မွ အ-ကို ဒီဃျပဳ]
ျဖစ္ၿပီ။ အဟု,ေဟာတိ တို႔လည္း-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āhu:အာဟု (ပေရာကၡာ) (√အဟ္)
ဆိုကုန္၏။ ေဟာကုန္၏။
ေတနာဟု ေပါရာဏာ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးပညာရွိတို႔သည္ မိန္႔ကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine