Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āhanati:[ā-han] 打,(接)觸. fut. āhañhati,āhañchati ; ppr. āhananta; ger. āhacca; pp. āhata.
パーリ語辞典 水野弘元著
āhanati:[ā-han] 打つ,触れる. fut. āhañhati,āhañchati ; ppr. āhananta; ger. āhacca; pp. āhata.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āhanati,(ā + han + a),打,襲擊,觸。 āhani,【過】。(p60)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āhanati,(ā+han(梵han)殺﹑打+a),打,襲擊,觸。āhani,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āhanati:āhanati(kri)
အာဟနတိ(ႀကိ)
«ā+hana+a+ti»
[အာ+ဟန+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āhanati:[ā + han + a] beats; strikes; touches.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āhanati,[ā + han] to beat,strike,press against,touch ppr. āhananto Miln.21 (dhamma-bheriṁ); Dāvs.IV,50. ‹-› ger. āhacca touching M.I,493; J.I,330; VI 2,200; Sn.716 = uppīḷetva SnA 498; Vism.420. -- pp. āhata (q. v.).

1st sg. fut. āhañhi Vin.I,8; D.II,72,where probably to be read as āhañh’(=āhañhaṁ). See Geiger,P.Gr. § 153,2. (Page 116)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āhanati:To strike,to throw,to beat,to pound,to reach
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀHANATI:(ā+han+a) đánh đập,gõ,chạm vào [aor] āhani
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āhanati:အာဟနတိ(ႀကိ)
[အာ+ဟန+အ+တိ]
(က) ႏွိပ္စက္၏၊ ညႇဉ္းဆဲ၏၊ ပူပန္ေစ၏။ (ခ) ထိခိုက္၏။ (ဂ) တီးခတ္၏၊ ေဆာ္ရြမ္း၏၊ (ေဟာၾကား၏)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āhanati:အာ-ဟနတိ (အာ√ဟန္)
႐ိုက္ပုတ္၏။ ထိပါး၏။ တီး၏။ ေခါက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine