Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āhāreti:āhārayati [āhāra 的 denom.] 吃(喝). ppr. sg. dat. gen. āhārayato.
パーリ語辞典 水野弘元著
āhāreti:āhārayati [āhāra の denom.] 食ベる. ppr. sg. dat. gen. āhārayato.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
āhāreti,āhārayati [āhāra の denom.] 食ベる. ppr. sg. dat. gen. āhārayato
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āhāreti,(ā + har + e),吃,用餐。 āhāresi,【過】。(p60)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āhāreti,(ā+har運+e),吃,用餐。āhāresi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āhāreti:āhāreti(kri)
အာဟာေရတိ(ႀကိ)
«ā+hara+ṇe+ti»
[အာ+ဟရ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āhāreti:[ā + har + e] eats; takes food.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āhāreti,[denom. fr. āhāra] to take food,eat,feed on S.II,13; III,240; IV,104; A.I,114,295; II,40,145,206; IV,167; Nd2 540c (āhāraṁ & puttamaṁsaṁ cp. S.II,98). (Page 117)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀHĀRETI:(ā+har+e) ăn,thọ thực [aor] --esi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āhāreti:ăn vào,thọ dùng,tiêu hóa,ăn,thọ thực
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āhāreti:အာဟာေရတိ(ႀကိ)
[အာ+ဟရ+ေဏ+တိ]
(ခံတြင္းဝသို႔) ေဆာင္၏၊ မ်ိဳ၏၊ စား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āhāreti:အာ-ဟာေရတိ (ကာ) (အာ√ဟရ္+ေဏ)
သံုးေဆာင္၏။ စား၏။ မ်ိဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine