Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āgamma:adv. [āgacchati 的 ger.] 靠(接)近,靠過來,由於,因為.
パーリ語辞典 水野弘元著
āgamma:adv. [āgacchati の ger.] よりて,由りて.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āgamma,(āgacchati 的【獨】),來了,由於,因…之緣故。(p50)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āgamma,(āgacchati 的【獨】),來了,由於,因…之緣故。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āgamma:āgamma(kri,vi)
အာဂမၼ(ႀကိ၊ဝိ)
«ā+gamu+tvā»
[အာ+ဂမု+တြာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āgamma:[abs. of āgacchati] having come; owing to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āgamma,(adv.) [orig. ger. of āgacchati,q. v. under I.2 for form & under II.3 for meaning. BSk. āgamya in meaning after the Pāli form,e. g. Divy 95,405 (with Gen.); Av. Ś I.85,210 etc.; M Vastu I.243,313]. With reference to (c. Acc.),owing to,relating to; by means of,thanks to. In meaning nearly synonymous with ārabbha,sandhāya & paṭicca (see K. S. 318 s. v.) D.I,229; It.71; J.I,50; VI,424; Kh VIII,14 (= nissāya KhA 229); PvA.5,21 etc. (Page 95)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āgamma:Having come to,having gone to,having arrived,having returned,by means of,on account of,according to,for the sake of,on behalf of,for
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀGAMMA:([abs] của āgacchaṭi) đang đến,đang mang ơn ai
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āgamma:đạt đến,gặp phải
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āgamma:အာဂမၼ(ႀကိ၊ဝိ)
[အာ+ဂမု+တြာ]
(၁) လာ၍၊ လာေရာက္၍။ (၂) ေရာက္၍၊ ရ၍၊ ေရာက္-ရ-ျခင္းေၾကာင့္။ (၃) စြဲ-မွီ-အေၾကာင္းျပဳ-၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āgamma:အာ-ဂမၼ (အ-ကိတ္) (အာ√ဂမ္+ယ)
အေၾကာင္းျပဳ၍။ စြဲ၍။
ကိမာဂမၼ၊ အဘယ္ကို စြဲ၍။ ပမာဒမာဂမၼ၊ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine