Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āditta:a. [ā-ditta = ādīpita,Sk. ādīpta,ā-dīp 的 pp.] 已點火(點燃)的,已燃燒的,熾然的. -pariyāya 燃火的教說(法門).
パーリ語辞典 水野弘元著
āditta:a. [ā-ditta=ādīpita,Sk. ādīpta,ā-dīp の pp.] 点火せる,燃えたる,熾然の. -pariyāya 燃火の教え.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
āditta:a. [ā-ditta. Sk. ādīpta. ādīpeti の pp.] 点火した,燃えた,熾然の. =ādīpita. -pariyāya 燃火の教え
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āditta,(ādippati 的【過分】),已熾燒,已燃。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āditta,(ādippati 的【過分】),已熾燒,已燃。 S.35.28.:Cakkhu,bhikkhave,ādittaṁ,rūpā ādittā,cakkhuviññāṇaṁ ādittaṁ,cakkhusamphasso āditto. Yampidaṁ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṁ sukhaṁ vā dukkhaṁ vā adukkhamasukhaṁ vā tampi ādittaṁ. Kena ādittaṁ? ‘Rāgagginā,dosagginā,mohagginā ādittaṁ,jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi ādittan’ti.(眼爲燒、色爲燒、眼識爲燒、眼觸爲燒,凡緣此眼觸所生之受,或苦、或樂、或非苦非樂,此亦爲燒。爲何稱燒?染之火、瞋之火、癡之火燒,因生、老、死,因憂、悲、苦、惱、絕望而燒。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āditta:āditta(ti)
အာဒိတၱ(တိ)
«ā+dīpa+ta»
[အာ+ဒီပ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āditta:[pp. of ādippati] blazing; burning.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āditta,[ā + ditta1,Sk. ādīpta,pp. of ā + dīp] set on fire,blazing,burning Vin.I,34; Kv 209 (sabbaṁ ādittaṁ); S.III,71; IV,19,108; A.IV,320 (°cela); Sn.591; J.IV,391; Pv.I,85 (= paditta jalita PvA.41); Kvu 209; DA.I,264; PvA.149; Sdhp.599.

--pariyāya the discourse or sermon on the fire (lit. being in fllames) S.IV,168 sq.; Vin.I,34; DhA.I,88. (Page 99)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDITTA:(pp của ādipppaṭi) cháy có ngọn,chói sáng,thiêu đốt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āditta:အာဒိတၱ(တိ)
[အာ+ဒီပ+တ]
ေတာက္ေလာင္-ေတာက္ပ-ရဲရဲညီး-ေျပာင္ေျပာင္ေတာက္-ေသာ၊ မီးေလာင္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āditta:အာဒိတၱ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√ဒီပ္+တ)
ေတာက္ေလာင္သည္။ ေတာက္ပသည္။ ရဲရဲညီးသည္။ ေျပာင္ေျပာင္ေတာက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine