Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādi:m. n. [〃] 最初,初,等(諸如此類,等等,以此類推). (sg. ) acc. ādiṃ; instr. ādinā; abl. ādito; loc. ādimhi,(pl. ) nom. ādayo,ādīni,ādinī. -kammika 初學者,初犯者. -kalyāṇa 初善. -brahmacariyaka 初梵行的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ādi:m. n. [〃] 最初,初,等. (sg.) acc. ādiṃ; instr. ādinā; abl. ādito; loc. ādimhi,(pl.) nom. ādayo,ādīni,ādinī. -kammika 初学者,初犯者. -kalyāṇa 初善. -brahmacariyaka 初梵行的.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādi,【 陽 】 出發點,開始。【形】第一,首先。【中】等等。~kammika,【陽】初學者。~kalyāṇa,【形】美 麗的最初。~ma,【形】最初的。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādi,(Sk. ādi),【陽】出發點,開始(starting-point,beginning),起頭(khi2 thau5,寑頭chim2 thau5)。s.Nom. ādi; s.Acc. ādiṁ(= kāraṇaṁ);(ādimhi); s.Abl. ādito。pl.Nom.& Acc. ādayo。【形】第一,首先。【中】等等。nt. pl. ādinī。ādikammika,【陽】初學者。ādikalyāṇa,【形】美麗的最初。ādima,【形】最初的。ādibrahmacariyaka﹐梵行之初(在S.12.45.指:「依於眼與色生眼識,三事和合乃有觸,緣觸而有受,緣受而有愛,緣愛而有取…。如是乃此全苦蘊之集。」「依眼與色生意識,三事和合乃有觸,緣觸而有受,緣受而有愛,依彼愛之無餘、離貪、滅而有取滅,依取滅而有有滅…。如是,此乃全苦蘊之滅。」等)。rukkhagumbādayo (Acc. pl.) 樹、叢林等(trees,jungle etc.)。ādiṁ katvā﹐放在最前面(putting (him,her,it) first)。cidhādito(=ca+idha+ādi)﹐在此最先。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādi:ādi(pu)
အာဒိ(ပု)
«ā+dā+i»
[အာ+ဒါ+ဣ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādi,(m.),starting point; beginning. (adj.),first; beginning with. (nt.),and so on; so forth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādi,[Sk. ādi,etym. uncertain] -- 1. (m.) starting-point,beginning Sn.358 (Acc. ādiṁ = kāraṇaṁ SnA 351); Dh.375 (Nom. ādi); Miln.10 (ādimhi); J.VI,567 (Abl. ādito from the beginning). For use as nt. see below 2 b. -- 2. (adj. & adv.) (a) (°-) beginning,initially,first,principal,chief:see cpds. -- (b) (°-) beginning with,being the first (of a series which either is supposed to be familiar in its constituents to the reader or hearer or is immediately intelligible from the context),i. e. and so on,so forth (cp. adhika); e. g. rukkha-gumb-ādayo (Acc. pl.) trees,jungle etc. J.I,150; amba-panas’ādīhi rukkehi sampanno (and similar kinds of fruit) J.I,278; amba-labuj’ādīnaṁ phalānaṁ anto J.II,159; asi-satti-dhami-ādīni āvudhāni (weapous,such as sword,knife,bow & the like) J.I,150; kasi-gorakkh’ādīni karonte manusse J.II,128; . . . ti ādinā nayena in this and similar ways J.I,81; PvA.30. Absolute as nt. pl. ādinī with ti (evaṁ) (ādīni),closing a quotation,meaning “this and such like”,e. g. at J.II,128,416 (ti ādīni viravitvā). -- In phrase ādiṁ katvā meaning “putting (him,her,it) first”,i. e. heginning with,from . . . on,from . . . down (c. Acc.) e. g. DhA.I,393 (rājānaṁ ādiṁ K. from the king down); PvA.20 (vihāraṁ ādikatvā),21 (pañcavaggiye ādiṁ K.).

--kammika [cp. BSk. ādikarmaka Divy 544] a beginner Vin.III,146; IV,100; Miln.59; Vism.241; DhsA.187. --kalyāṇa in phrase ādikalyāṇa majjhe-kalyāṇa pariyosāna-kalyāṇa of the Dhamma,“beautiful in the beginning,the middle & the end” see references under dhamma C. 3 and cp. DA.I,175 (= ādimhi kalyāṇa etc.); SnA 444; abstr. °kalyāṇatā Vism.4. --pubbaṅgama original Dpvs.IV,26. --brahmacariyaka belonging to the principles or fundaments of moral life D.I,189; III,284; M.I,431; II,125,211; III,192; S.II,75,223; IV,91; V,417,438; f. °ikā Vin.I,64,68; A.I,231 sq. --majjhapariyosāna beginning,middle & end Miln.10; cp. above ādikalyāṇa. (Page 98)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ādi:Beginning,starting-point
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDI:[m] khởi điểm,sự khởi đầu [adj] thứ nhất [nt] vân vân… --kammika [m] người còn sơ cơ --kalỳaṇa [m] tốt đẹp trong lúc đầu --ma [a] trước tiên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ādi:đoạn đầu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādi:အာဒိ(ပု)
[အာ+ဒါ+ဣ]
(၁) မူရင္းအေၾကာင္း။ (၂) အဦး အစ၊ အမြန္အစပဌမ၊ အစအပိုင္းအျခား၊ လက္ဦးပဌမ-ျပဳလုပ္အားထုတ္ျခင္း-ျဖစ္ျခင္း။ (၃) အတူ။ (၄) အနီး။ (၅) အစိတ္အပိုင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādi:အာဒိ(ပ) (အာ√ဒါ+ဣ)
အစ။ အဦး။ လက္ဦး။ မဆြ။ လက္မြန္။ အစိတ္။ အနီး။ အပိုင္းအျခား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine