Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādeva,【陽】ādevanā,【陰】 悲嘆,哭,深表悲痛。(p52)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādeva,【陽】ādevanā,【陰】悲嘆,哭,深表悲痛。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādeva:ādeva(pu)
အာေဒဝ(ပု)
«ā+devu (deva)+a»
[အာ+ေဒဝု (ေဒဝ)+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādeva:[m.] lamenting; crying; deploring.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādeva,Ādevanā [ā + div. devati] lamenting,deploring,crying etc. in ster. phrase (explaining parideva or pariddava) ādevo paridevo ādevanā pari° ādevitattaṁ pari° Nd1 370 = Nd2 416 = Ps.I,38. (Page 100)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDEVA:[m] ādevanā [f] than khóc,kêu la,lấy làm mến tiếc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ādeva:sự khóc lóc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādeva:အာေဒဝ(ပု)
[အာ+ေဒဝု (ေဒဝ)+အ]
သားသမီးတို႔ကို တမ္းတ၍ တမ္းတ၍ ငိုေႂကြးေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အသံ၊ ငိုေႂကြးျမည္တမ္းသံ (စိတၱဇဝိပလႅာသသဒၵ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādeva:အာ-ေဒဝ(ပ) (အာ√ဒိဝ္+ဏ)
ငိုျမည္တမ္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine