Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādīpita:a. [ādīpeti 的 pp. = āditta] 已燃燒的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ādīpita:a. [ādīpeti の pp. =āditta] 燃燒せる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ādīpita:a. [ādīpeti の pp. ] 燃焼した. =āditta
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādīpita,(ādīpeti 的【過分】),已燃燒,已着火。(p52)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādīpita,(ādīpeti 的【過分】),已燃燒,已著火。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādīpita:ādīpita(ti)
အာဒီပိတ(တိ)
«ā+dīpa+ta»
[အာ+ဒီပ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādīpita:[pp. of ādīpeti] in flames; ablaze.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādīpita,[pp. of ādīpeti,ā + caus. of dīp,cp. dīpeti] ablaze,in flames S.I,31 (loka; v. l. ādittaka) 108; J.V,366; DhA.III,32 (v. l. āditta). (Page 99)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDĪPITA:(pp của ādīpeṭi) sáng chói,cháy có ngọn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādīpita:အာဒီပိတ(တိ)
[အာ+ဒီပ+တ]
ေတာက္ေလာင္-ရဲရဲညီး-ေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေတာက္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādīpita:အာ-ဒီပိတ (တီ-ကိတ္) (အာ√ဒီပ္+ကၱ)
ညႇိအပ္ၿပီ။ ေတာက္ေလာင္ၿပီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine