Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ācariya:m. [<ā-car,Sk. ācārya] ① 阿闍梨,師. ② 現行者,煩惱. -pācariya 師跟師的師. -matta 阿闍梨程度的. -muṭṭhi 師拳,師的握拳 [教導時有所保留或弟子提問師未回答] [(譯者補充請自行判斷) ācariyamuṭṭhi (the teacher's fist) 記載於 Mahāparinibbāna Sutta].
パーリ語辞典 水野弘元著
ācariya:m. [<ā-car,Sk. ācārya] ① 阿闍梨,師. ② 現行者,煩悩. -pācariya 師と師の師. -matta 阿闍梨程度の. -muṭṭhi 師拳,師の握拳 [教えおしむこと].
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
ācariya:老師。又可音譯爲阿吒利。即能傳授弟子法義知識及教導正確行爲之師。
律注中說:“能教導正行與行止者爲老師。”(Ācārasamācārasikkhāpanakaṃ ācariyaṃ.)(Mv.A.77)
一位比庫有四種老師:
1.出家時的剃度授戒師;
2.受具足戒時的教授師和讀甘馬師;
3.教授戒律、佛法、禪修業處等的老師;
4.依止師。
漢傳佛教依梵語ācārya音譯爲阿闍梨、阿遮利耶等。
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
ācariya:師,老師, 阿闍梨,阿遮利耶
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ācariya,【陽】 老師。 ~kula,【中】 老師的家庭,老師的住所。 ~dhana,【中】學費。 ~muṭṭhi,【陰】 老師的特別知識。 ~vāda,【陽】 傳統的教學。(p50)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ācariya,(梵ācarya),【陽】(依止學法的)老師,教授師,親教師,軌範師,阿闍梨(音譯),阿遮利耶(音譯)。ācariyakula,【中】老師的家庭,老師的住所。ācariyadhana,【中】學費(束脩)。ācariyamuṭṭhi,【陰】老師的祕藏(closed fist of the teacher,袖中祕笈esoteric doctrine)。ācariyavāda,【陽】傳統的教學。Mv.A.77.︰ācārasamācārasikkhāpanakaṁ ācariyaṁ(能教導正行與行止者爲阿闍梨。)《大般涅盤經》D.16./II,100.:Desito,ānanda,mayā dhammo anantaraṁ abāhiraṁ karitvā. Natthānanda,tathāgatassa dhammesu ācariyamuṭṭhi.(阿難!我所說的法,沒有做了內部、沒有做了外部。如來的法沒有老師的祕藏(袖中祕笈) 。)
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Ācariya:老師
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ācariya:ācariya(pu,thī)
အာစရိယ(ပု၊ထီ)
«(1)ā+cara+ṇya. (2)ācara+iya. sissānaṃ hitaṃ ācaratīti ācariyo,ṇyo. ,ṭī.41va. ādito cāreti sikkhāpetīti ācariyo. ¤-411. sūci.52-. (ācayī-saṃ). thī-nitea ācariyāācarinī»
[(၁)အာ+စရ+ဏ်။ (၂)အာစရ+ဣယ။ သိႆာနံ ဟိတံ အာစရတီတိ အာစရိေယာ၊ ေဏ်ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၁ဝ။ အာဒိေတာ စာေရတိ သိကၡာေပတီတိ အာစရိေယာ။ ၎-၄၁၁။ သူစိ။၅၂-လည္းၾကည့္။ (အာစယီ-သံ)။ ထီ-၌ အာစရိယာအာစရိနီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ācariya:[m.] teacher.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ācariya,[fr. ā + car] a teacher (almost syn. with upajjhāya) Vin.I,60,61,119 (°upajjhāya); II,231; IV,130 (gaṇo vā ācariyo a meeting of the bhikkhus or a single teacher,cp. f. ācarinī); D.I,103,116 (gaṇ°) 238 (sattamâcariyamahāyuga seventh age of great teachers); III,189 sq.; M.III,115; S.I,68 (gaṇ°),177; IV,176 (yogg°); A.I,132 (pubb°); Sn.595; Nd1 350 (upajjhāya vā āc°); J.II,100,411; IV,91; V,501; Pv IV.323,351 (= ācāra-samācāra-sikkhāpaka PvA.252); Miln.201,262 (master goldsmith?); Vism.99 sq.; KhA 12,155; SnA 422; VvA.138. ‹-› For contracted form of ācariya see ācera.

--kula the clan of the teacher A.II,112. --dhana a teacher’s fee S.I,177; A.V,347. --pācariya teacher upon teacher,lit. “teacher & teacher’s teacher” (see ā1 3b) D.I,94,114,115,238; S.IV,306,308; DA.I,286; SnA 452 (= ācariyo c’eva ācariya-ācariyo ca). --bhariyā the teacher’s fee J.V,457; VI,178; DhA.I,253. --muṭṭhi “the teacher’s fist” i. e. close-fistedness in teaching,keeping things back,D.II,100; S.V,153; J.II,221,250; Miln.144; SnA 180,368. --vaṁsa the line of the teachers Miln.148. --vatta serving the teacher,service to the t. DhA.I,92. --vāda traditional teaching; later as heterodox teaching,sectarian teaching (opp. theravāda orthodox doctrine) Miln.148; Dpvs.V,30; Mhbv 96. (Page 96)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀCARIYA:[m] thầy giáo --kula [nt] gia đình thầy giáo --dhana [nt] tiền công của thầy --muṭṭhi [f] sự chuyên môn của thầy --vāda [m] lời truyền thông của thầy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ācariya:thầy dạy,giáo thọ sự,giáo sư
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ācariya:အာစရိယ(ပု၊ထီ)
[(၁)အာ+စရ+ဏ်။ (၂)အာစရ+ဣယ။ သိႆာနံ ဟိတံ အာစရတီတိ အာစရိေယာ၊ ေဏ်ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၁ဝ။ အာဒိေတာ စာေရတိ သိကၡာေပတီတိ အာစရိေယာ။ ၎-၄၁၁။ သူစိ။၅၂-လည္းၾကည့္။ (အာစယီ-သံ)။ ထီ-၌ အာစရိယာအာစရိနီ]
တပည့္တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြါးကို ျပဳက်င့္တတ္ေသာသူ၊ ေရွးဦးစြာ (အတတ္ပညာကို) သင္ေပးတတ္ေသာသူ၊ အက်င့္သီလကို က်င့္ေစတတ္ေသာသူ၊ ဆရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ācariya:အာစရိယ(ပ) (အာ√စရ္+ဏ်)
ဆရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine