Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ñeyya:[Sk.jñeya.jānāti 的 grd.] 所知,能(可,應)被知者.cf.ñātabba.
パーリ語辞典 水野弘元著
ñeyya:[Sk.jñeya.jānāti の grd.] 所知,知らるべきもの.cf.ñātabba.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ñeyya,【形】 應該明白的。 ~dhamma,【陽】 應該明白或瞭解的法(事物)。(p139)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ñeyya,【形】應該明白的。ñeyyadhamma,【陽】應該明白或瞭解的法(事物)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ñeyya: ñeyya(ti)
ေဉယ်(တိ)
[ñeyya+ṇa]
[ေဉယ်+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ñeyya: ñeyya(ti)
ေဉယ်(တိ)
[ñā+ṇya.ñātabbaṃ ñeyyaṃ.ka.544.ñā avabodhane,aññāyittha ñāyati ñāyissatīti ñeyyaṃ.rū.556.ñātabbaṃ ñeyyaṃ,saṅkhāravikāralakkhaṇanibbānapaññattidhammā.īdisesu ṭhānesu ñeyyasaddo ekantena napuṃsako,vāccaliṅgatthe sabbaliṅgiko,yathā¿ñeyyophasso.ñeyyā vedanā.ñeyyaṃ cittaṃ.nīti,dhā.249.ñāṇa+ṇeyya]
[ဉာ+ဏ်။ ဉာတဗၺံ ေဉယ်ံ။ ကစၥည္း။၅၄၄။ ဉာ အဝေဗာဓေန၊ အညာယိတၳ ဉာယတိ ဉာယိႆတီတိ ေဉယ်ံ။႐ူ။၅၅၆။ဉာတဗၺံ ေဉယ်ံ၊ သခၤါရဝိကာရလကၡဏနိဗၺာနပညတၱိဓမၼာ။ ဤဒိေသသု ဌာေနသု ေဉယ်သေဒၵါ ဧကေႏၲန နပုံသေကာ၊ ဝါစၥလိဂၤေတၳ သဗၺလိဂႋေကာ၊ ယထာ¿ေဉေယ်ာဖေႆာ။ ေဉယ်ာ ေဝဒနာ။ ေဉယ်ံ စိတၱံ။ နီတိ၊ဓာ။၂၄၉။ဉာဏ+ေဏယ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ñeyya,(adj.),what should be understood.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ÑEYYA:[a] điều nên hiểu biết,giác ngộ --dhamma [m] những điều cần phải học hỏi hay hiểu biết nhà giam,khám
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ñeyya:ေဉယ်(တိ)
[ဉာ+ဏ်။ ဉာတဗၺံ ေဉယ်ံ။ ကစၥည္း။၅၄၄။ ဉာ အဝေဗာဓေန၊ အညာယိတၳ ဉာယတိ ဉာယိႆတီတိ ေဉယ်ံ။႐ူ။၅၅၆။ဉာတဗၺံ ေဉယ်ံ၊ သခၤါရဝိကာရလကၡဏနိဗၺာနပညတၱိဓမၼာ။ ဤဒိေသသု ဌာေနသု ေဉယ်သေဒၵါ ဧကေႏၲန နပုံသေကာ၊ ဝါစၥလိဂၤေတၳ သဗၺလိဂႋေကာ၊ ယထာ¿ေဉေယ်ာဖေႆာ။ ေဉယ်ာ ေဝဒနာ။ ေဉယ်ံ စိတၱံ။ နီတိ၊ဓာ။၂၄၉။ဉာဏ+ေဏယ်]
သိအပ္-သိသင့္-သိထိုက္-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ñeyya:ေဉယ်(တိ)
[ေဉယ်+ဏ]
သိအပ္-သိသင့္-သိထိုက္-ေသာ တရားရွိေသာ (သုတ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ñeyya:ေဉယ် (န)
သိသင့္ေသာ တရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ñeyya:ေဉယ် (တိ) (√ဉာ+ဏ်)
သိရာေသာ သိသင့္ သိထိုက္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine