Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ñatvā:jānāti 的 ger.
パーリ語辞典 水野弘元著
ñatvā:jānāti の ger.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ñatvā,(【獨】 從 jānāti),知道了,懂了,學會了。(p138)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ñatvā,(‹jānāti),【獨】知道了,懂了,學會了。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ñatvā: ñatvā(kri,vi)
ဉတြာ(ႀကိ၊ဝိ)
[ñā+tvā]
[ဉာ+တြာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ñatvā:[abs.of jānāti] having known; having found out.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ñatvā,etc.:see jānāti.(Page 287)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ÑATVĀ:([abs] của jānāti) được biết,hiểu,đã học hỏi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ñatvā:sau khi biết,đã hiểu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ñatvā:ဉတြာ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဉာ+တြာ]
သိ၍။ (က) သိၿပီး၍။ (ခ) သိျခင္းေၾကာင့္။ (ဂ) စူးစမ္း-ဆင္ျခင္-၍။ (ဃ) ႏႈိင္းဆ-ခ်င့္ခ်ိန္-၍၊ ဆုံးျဖတ္၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ñatvā:ဉတြာ (အ-ကိတ္)
သိ၍။
ဂဗ႓ႆ ပတိ႒ိတဘာဝံ ဉတြာ၊ ကိုယ္ဝန္၏ တည္ေသာအျဖစ္ကို သိ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine