Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ñatti:f.[Sk.jñapti.cf.jñāpayati] 告白,表白,白.-kamma 白羯磨.-catuttha 白四.-dutiya 白二.
パーリ語辞典 水野弘元著
ñatti:f.[Sk.jñapti.cf.jñāpayati] 告白,表白,白.-kamma 白羯磨.-catuttha 白四.-dutiya 白ニ.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ñatti:f.[Sk.jñapti.cf.jñāpayati] 告白,表白,白.-kamma 白羯磨.-catuttha 白四.-catuttha-kamma白四羯磨(表白を第四とするカンマ,コンマ,仪式).-dutiya 白ニ.-dutiya-kamma白二羯磨
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ñatti,【陰】 公告,宣佈,宣言,聲明,建議。(p138)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ñatti,(Sk.jñapti,from jñāpayati,caus.of jñā),【陰】公告,宣佈,宣言,聲明,建議(announcement,declaration)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ñatti: ñatti(thī)
ဉတၱိ(ထီ)
[ñā+ṇāpe+ti.ñāpanaṃ ñatti,nirutti.486.]
[ဉာ+ဏာေပ+တိ။ ဉာပနံ ဉတၱိ၊ နိ႐ုတၱိ။၄၈၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ñatti: ñatti(thī)
ဉတၱိ(ထီ)
[ñā+ti.ñapa+ti]
[ဉာ+တိ။ ဉပ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ñatti:[f.] announcement; declaration.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ñatti,(f.) [Sk.jñapti,from jñāpayati,caus of jñā] announcement,declaration,esp.as t.t.a motion or resolution put at a kammavācā (proceedings at a meeting of the chapter.The usual formula is “esā ñatti; suṇātu me bhante saṅgho”:Vin.I,340; III,150,173,228; -- °ṁ ṭhapeti to propose a resolution Vin.IV,152.-- Vin.V,142,217 (na c’âpi ñatti na ca pana kammavācā).This resolution is also called a ñattikamma:Vin.II,89; IV,152; V,116; A.I,99.Two kinds are distinguished,viz.that at which the voting follows directly upon the motion,i.e.a ñatti-dutiya-kamma,& that at which the motion is put 3 times,& is then followed (as 4th item) by the decision,i.e.a ñ-catuttha-kamma.Both kinds are discussed at Vin.I,56,317 sq.; II,89; III,156; IV,152; & passim.Cp.Divy 356:jñapticaturtha.Cp.āṇatti,viññatti.(Page 287)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ñatti:Announcement,declaration
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ÑATTI:[f] tuyên ngôn,tuyên bố,bố cáo
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ñatti:tuyên ngôn bắt đầu một tăng sự,có thể là kammavāca hoặc không,thường bắt đầu và kết thúc với mẩu câu sunātu me bhante sanghoesā ñatti
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ñatti:ဉတၱိ(ထီ)
[ဉာ+တိ။ ဉပ+တိ]
(၁) သတ္ျခင္း။ (၂) ႏွစ္သက္ေစျခင္း။ (၃) ေသြးျခင္း။ (၄) ထားျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ñatti:ဉတၱိ(ထီ)
[ဉာ+ဏာေပ+တိ။ ဉာပနံ ဉတၱိ၊ နိ႐ုတၱိ။၄၈၆။]
ဉတ္၊ သိေစျခင္း၊ သိေစခ်က္စကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ñatti:ဉတၱိ (ဣ)
သိေစျခင္း။ သံဃာကို သိေစျခင္း။ ဉတ္ရြတ္ျခင္း။ ဉတ္ကမၼဝါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine