Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ñāya:m.[Sk.nyāya] 理趣,正理,真理.-paṭipanna 趣向正路的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ñāya:m.[Sk.nyāya] 理趣,正理,真理.-paṭipanna 正路に趣ける.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ñāya,【陽】 方法,系統,正確的方式。 ~paṭipanna,【形】 正確行道(走在正確的路徑的)。(p139)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ñāya,【陽】方法,系統,正確的方式(method,truth,system)。ñāyapaṭipanna,【形】正確行道(走在正確的路徑的)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
ñāya: 真理、方法、正確的行爲
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ñāya: ñāya(pu)
ဉာယ(ပု)
[ñā+ṇa.ñāyanti yenāti ñāyo,ākārantānamāyo.,ṭī.76va.ñā+.ñātabbo bujjhitabboti ñāyo,yutti.ñāyati amataṃ padaṃ etenāti ñāyo,ariyamaggo.niruttidīpanī.785.ni+i+ṇa.maggo sayaṃ ñāyati saṃsārato niggacchatīti ñāyo.nīti,dhā.nhā-375.nī+a.nīyanti sattā etenāti vā ñāyo,nī pāpuṇane,a,nassa ño.sūci.(nyāya-saṃ)]
[ဉာ+ဏ။ ဉာယႏၲိ ေယနာတိ ဉာေယာ၊ အာကာရႏၲာနမာေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆ဝ။ဉာ+အဏ္။ ဉာတေဗၺာ ဗုဇၩိတေဗၺာတိ ဉာေယာ၊ ယုတၱိ။ ဉာယတိ အမတံ ပဒံ ဧေတနာတိ ဉာေယာ၊ အရိယမေဂၢါ။ နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၇၈၅။ နိ+ဣ+ဏ။ မေဂၢါ သယံ ဉာယတိ သံသာရေတာ နိဂၢစၧတီတိ ဉာေယာ။ နီတိ၊ဓာ။ႏွာ-၃၇၅။ နီ+အ။ နီယႏၲိ သတၱာ ဧေတနာတိ ဝါ ဉာေယာ၊ နီ ပါပုဏေန၊ အ၊ နႆ ေဉာ။ သူစိ။ (ႏ်ာယ-သံ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
ñāya:'right method',is often used as a name for the Noble Eightfold Path (s.magga),e.g.in the Satipaṭṭhāna Sutta (M.10,D.22).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ñāya:[m.] method; system; right manner.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ñāya,[Sk.nyāya=ni+i] 1.method,truth,system,later =logic:°gantha book on logic Dāvs III,41.-- 2.fitness,right manner,propriety,right conduct,often appld to the “right path” (ariyamagga=ariyañāya Vin.I,10) D.III,120; S.V,19,141,167 sq.,185; A.II,95; IV,426; V,194; Dh.I,249; ariya ñ.S.II,68; V,387;= the causal law S.V,388;=kalyāṇa-kusala-dhammatā A.II,36; used in apposition with dhamma and kusala D.II,151; M.II,181,197; is replaced herein by sacca S.I,240;=Nibbāna at Vism.219,524; ñ.-paṭipanna walking in the right path S.V,343; A.II,56; III,212,286; V,183.(Page 288)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ÑĀYA:[m] phương châm,cách thế,thái độ,cử chỉ đứng đắn --paṭipanna [a] đi đúng theo con đường chân chánh (hành đúng theo chánh đạo)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ñāya:ဉာယ(ပု)
[ဉာ+ဏ။ ဉာယႏၲိ ေယနာတိ ဉာေယာ၊ အာကာရႏၲာနမာေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆ဝ။ဉာ+အဏ္။ ဉာတေဗၺာ ဗုဇၩိတေဗၺာတိ ဉာေယာ၊ ယုတၱိ။ ဉာယတိ အမတံ ပဒံ ဧေတနာတိ ဉာေယာ၊ အရိယမေဂၢါ။ နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၇၈၅။ နိ+ဣ+ဏ။ မေဂၢါ သယံ ဉာယတိ သံသာရေတာ နိဂၢစၧတီတိ ဉာေယာ။ နီတိ၊ဓာ။ႏွာ-၃၇၅။ နီ+အ။ နီယႏၲိ သတၱာ ဧေတနာတိ ဝါ ဉာေယာ၊ နီ ပါပုဏေန၊ အ၊ နႆ ေဉာ။ သူစိ။ (ႏ်ာယ-သံ)]
(၁) နည္း၊ နည္းလမ္း။ (၂) ဉာဏ္၊ ပညာ။ (၃) အက်င့္၊ ဓမၼာႏုဓမၼအက်င့္၊ တရားအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္။ (၄) (က) မဂ္၊ အရိယမဂ္။ (ခ) ဝိပႆနာႏွင့္တကြေသာ-မဂ္-အရိယမဂ္။ (၅) နိဗၺာန္။ (၆) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား။ (၇) ဉာယက်မ္း၊ ႏ်ာယက်မ္း။ (တိ) (၈) အသင့္၊ အေလ်ာ္၊ သင့္ေလ်ာ္-မွန္ကန္-ေသာ၊ နည္းလမ္းက်ေသာ။ (၉) သိအပ္ေသာ။ ဉာယဂႏၴ-ၾကည့္။ ဉာယတၳ-(၁)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ñāya:ဉာယ (ပ) (နိ+အာယ)
နည္းဥပေဒ။ အသင့္ယုတၱိ။ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္ျခင္း။ အရိယာမဂ္။ ဝိပႆာနာမဂ္ဉာဏ္။ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း။
ဉာေယန၊ ေလ်ာက္ပတ္စြာ။ အေၾကာင္းအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine