Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ñāti:f.[Sk.jñāti] 親族,親類,親裏(父母的家,出生的家).pl.nom.acc.ñātayo,ñātī.-kathā 親族論,親戚的話.-kula 親戚的家.-parihāni,pārijuñña 親族損亡.-byasana,-vyasana 親族的不幸,損失.-rakkhitā 被親族保護的女子.-vitakka 親裏尋.-sampadā 親族成就.-sālohita 親族,血緣.
パーリ語辞典 水野弘元著
ñāti:f.[Sk.jñāti] 親族,親類,親里.pl.nom.acc.ñātayo,ñātī.-kathā 親族論,親戚の話.-kula 親戚の家.-parihāni,pārijuñña 親族損亡.-byasana,-vyasana 親族の不幸,損失.-rakkhitā 親族に護られた女.-vitakka 親里尋.-sampadā 親族成就.-sālohita 親族,血縁.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ñāti:f.[Sk.jñāti] 親族,親類,親里.pl.nom.acc.ñātayo,ñātī.-kathā 親族論,親戚の話.-kula 親戚の家.-parihāni,pārijuñña 親族損亡.-byasana,-vyasana 親族の不幸,損失.-rakkhitā 親族に護られた女.-vitakka 親里尋.-vuddhi亲属の得,亲族の繁荣.-sampadā 親族成就.-sālohita 親族,血縁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ñāti,【 陽】 親戚,同一民族(或種族、家族)。 ~kathā,【 陰】親戚論。 ~dhamma,【陽】 親戚的責任。 ~parivaṭṭa,【中】 親戚的圈子。 ~peta,【陽】 已故的親戚。 ~vyasana,【中】 親戚的不幸。 ~saṅgaha,【陽】 善待親戚。~saṅgha,【陽】 宗親會。 ~sālohita,【陽】 血親。(p139)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ñāti,【陽】親戚,同一民族(或種族、家族)( a relation,relative)。ñātikathā,【陰】親戚論。ñātidhamma,【陽】親戚的責任。ñātiparivaṭṭa,【中】親戚的圈子。ñātipeta,【陽】已故的親戚。ñātivyasana,【中】親戚的不幸。ñātisaṅgaha,【陽】善待親戚。ñātisaṅgha,【陽】宗親會。ñātisālohita,【陽】血親。Vbh.356.︰885.Tattha katamo ñātivitakko? ñātake ārabbha gehasito takko vitakko micchāsaṅkappo-- ayaṁ vuccati “ñātivitakko”.(什麼叫做‘親戚尋’?於親戚進行與居家生活有關聯的1尋、2尋思、3邪思惟,這稱爲‘親戚尋’。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ñāti: ñāti(ti)
ဉာတိ(တိ)
[ñāti+ṇa]
[ဉာတိ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ñāti: ñāti(pu)
ဉာတိ(ပု)
[ñā+ti.ñā avabodhane,kamme ti.,ṭī.243.ñātīti bandhu.so hi ]]ayaṃ amhāka]]nti ñātabbaṭṭhenañāti.nīti,dhā.51.ayaṃ amhākaṃ ajjhattikoti evaṃ jānanti ñāyantīti vā ñātī.abhi,ṭṭha,2.1va1.paṭisaṃ,ṭṭha,1.145.]]ayaṃajjhattiko]]ti jānanti ñāyanti vāti ñātī.sārattha,2.3.amhākameva ñātīti ñāyatīti ñāti,sāva ñātikā.kaṅkhā,ṭī,.3va1.]]amhākamete]]ti ñāyantīti ñātī.ma,ṭī,2.152.aṃ,ṭī,2.371.āvāhavivāhasambandhena ]]amhākaṃ ime]] ti ñāyantīti ñātī.ma,ṭī,3.197.]]amhākaṃ ime]] ti ñāyantīti ñātī.saṃ,ṭī,2.533.]
[ဉာ+တိ။ ဉာ အဝေဗာဓေန၊ ကေမၼ တိ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၄၃။ ဉာတီတိ ဗႏၶဳ။ ေသာ ဟိ "အယံ အမွာက"ႏၲိ ဉာတဗၺေ႒နဉာတိ။ နီတိ၊ဓာ။၅၁။အယံ အမွာကံ အဇၩတၱိေကာတိ ဧဝံ ဇာနႏၲိ ဉာယႏၲီတိ ဝါ ဉာတီ။ အဘိ၊႒၊၂။၁ဝ၁။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၁၄၅။ "အယံအဇၩတၱိေကာ"တိ ဇာနႏၲိ ဉာယႏၲိ ဝါတိ ဉာတီ။ သာရတၳ၊၂။၃။ အမွာကေမဝ ဉာတီတိ ဉာယတီတိ ဉာတိ၊ သာဝ ဉာတိကာ။ ကခၤါ၊ဋီ၊သစ္။၃ဝ၁။ "အမွာကေမေတ"တိ ဉာယႏၲီတိ ဉာတီ။မ၊ဋီ၊၂။၁၅၂။အံ၊ဋီ၊၂။၃၇၁။ အာဝါဟဝိဝါဟသမၺေႏၶန "အမွာကံ ဣေမ" တိ ဉာယႏၲီတိ ဉာတီ။မ၊ဋီ၊၃။၁၉၇။ "အမွာကံ ဣေမ" တိ ဉာယႏၲီတိ ဉာတီ။ သံ၊ဋီ၊၂။၅၃၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ñāti: ñāti(kri)
ဉာတိ(ႀကိ)
[ñā+a+ti]
[ဉာ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ñāti,(m.),a kinsman.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ñāti,[see janati; cp.Sk.jñāti,Gr.gnwtόs,Lat.cognatus,Goth.knops] a relation,relative (=mātito pitito ca sambandhā PvA.25;=bandhū PvA.86; specialized as °sālohitā,see below).Pl.ñātayo (Pv.I,43; KhA 209,214) and ñātī (M.II,73; KhA 210,cp.213; Acc.also ñātī Pv.I,67); Sn.141; Dh.139,204,288; J.II,353; Pv.I,53,122; II,313,67.-- Discussed in detail with regard to its being one of the 10 paḷibodhā at Vism.94.

--kathā (boastful) talk about relatives D.I,7≈ (cp.DA.I,90); --gata coming into (the ties of) relationship J.VI,307 (°gataka ib.308); --ghara the paternal home J.I,52; --dhamma the duties of relatives Pv.I,512; (=ñātīhi ñātīnaṁ kattabba-karaṇaṁ PvA.30); --parivatta the circle of relations D.I,61; M.I,267; Pug.57≈; --peta a deceased relation Pv.I,54--majjhagata (adj.) in the midst of one’s relations Pug.29; --mittā (pl.) friends & relatives Dh.219; J.III,396; Pv.I,126--vyasana misfortune of relatives (opp.°sampada) D.III,235; enum as one of the general misfortunes under dukkha (see Nd2 304F); --saṅgha the congregation of kinsmen,the clan A.I,152; Sn.589; --sālohitạ a relation by blood (contrasted with friendship:mittāmaccā Sn.p.104),often with ref.to the deceased:petā ñ-sālohitā the spirits of deceased blood-relations M.I,33; A.V,132,269; PvA.27,28; --sineha the affection of relationship PvA.29; --hetusampatti a blessing received through the kinsmen PvA.27.(Page 288)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ñāti:A relative,a kinsman
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ÑĀTI:[m] thân quyến --kathā [f] nói chuyện về thân bằng quyến thuộc --dhamma [m] phận sự bà con
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ñāti:ဉာတိ(ႀကိ)
[ဉာ+အ+တိ]
သိ၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ñāti:ဉာတိ(ပု)
[ဉာ+တိ။ ဉာ အဝေဗာဓေန၊ ကေမၼ တိ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၄၃။ ဉာတီတိ ဗႏၶဳ။ ေသာ ဟိ "အယံ အမွာက"ႏၲိ ဉာတဗၺေ႒နဉာတိ။ နီတိ၊ဓာ။၅၁။အယံ အမွာကံ အဇၩတၱိေကာတိ ဧဝံ ဇာနႏၲိ ဉာယႏၲီတိ ဝါ ဉာတီ။ အဘိ၊႒၊၂။၁ဝ၁။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၁၄၅။ "အယံအဇၩတၱိေကာ"တိ ဇာနႏၲိ ဉာယႏၲိ ဝါတိ ဉာတီ။ သာရတၳ၊၂။၃။ အမွာကေမဝ ဉာတီတိ ဉာယတီတိ ဉာတိ၊ သာဝ ဉာတိကာ။ ကခၤါ၊ဋီ၊သစ္။၃ဝ၁။ "အမွာကေမေတ"တိ ဉာယႏၲီတိ ဉာတီ။မ၊ဋီ၊၂။၁၅၂။အံ၊ဋီ၊၂။၃၇၁။ အာဝါဟဝိဝါဟသမၺေႏၶန "အမွာကံ ဣေမ" တိ ဉာယႏၲီတိ ဉာတီ။မ၊ဋီ၊၃။၁၉၇။ "အမွာကံ ဣေမ" တိ ဉာယႏၲီတိ ဉာတီ။ သံ၊ဋီ၊၂။၅၃၃။]
(၁) ေဆြမ်ိဳး၊ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူ။ (၂) ထင္ရွားေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ñāti:ဉာတိ(တိ)
[ဉာတိ+ဏ]
ေဆြမ်ိဳးႏွင့္တူေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ñāti:ဉာတိ (ပ)
ေဆြမ်ိဳး။ မိမ်ိဳးဘမ်ိဳး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine